Nebezpe?né mikroslúchadlá Vám doslova prepa?ujú mozog.
 
Pridané: 27.07.2014  
 

Zdroj: www.dracie-zily.sk

 

                    Okrem notoricky známeho faktu, že sústavné používanie slúchadiel v ušiach poškodzuje sluch je menej známy ale možno aj nebezpe?nejší fakt, že pri používaní slúchatiek. Je mozog doslova prepa?ovaný vysokými hodnotami magnetickej indukcie. Aby ste boli v obraze, že hodnota mikroTesla nie je až taká neškodná ako to vyzerá tak si pre?ítajte tento ?lánok na wikipédii o jednotke Tesla:http://cs.wikipedia.org/wiki/Tesla

               Magnetická indukcia pri „mikroslúchadkách“  používaných bežne ako príslušenstvo k mobilom, notebookom, MP3 prehráva?om a pod. Dosahuje vysoké hodnoty nielen v stave zapnutom , ale aj vo vypnutom stave. Orienta?ne namerané hodnoty pri vypnutom stave sú okolo cca 500 mikoTesla pri stave zapnutom od 500-do 1000 a aj viacej mikroTesla. ?ím vä?ší výkon slúchatka majú, tým vyššia je samozrejmä hodnota aj nameraná hodnota.

               Pre ilustráciu je to tak ako keby ste nosili na ušiach obrovské reproduktory, alebo ako keby ste ?asto chodili na vyšetrenie MRI (magnetická rezonancia).Kde je dávka, ktorej ste vystavený orienta?ne v rozsahu cca 1-3-5 Tesla . A skúste porozmýš?a?, pre?o sa pracovníci na MRI a RTG pracoviskách pri spúš?aní prístrojov skrývajú za izola?nú stenu.

               Netešte sa pred?asne. Tzv. Hands free sady mobilov a podobné zariadenia  nosené na bežne na ušiach tiež nie sú ve?ké ví?azstvo, pretože pri nich sa magnetická indukcia pohybuje rádovo od 200-500 mikroTesla. Je to tým, že sa u nich nepoužíva až taký ve?ký výkon ako pri „napeckovaných slúchadkách“ ktoré s rados?ou používa nielen naša mládež,ale aj my.

                   O tomto fakte sa ve?mi dobre vie, obdobné hodnoty sú merate?né pri reproduktoroch a tie sa doporu?ujú umiest?ova? aspo? 30-40 cm od hlavy (tie menšie po?íta?ové a tie vä?šie a silnejšie ešte ?alej). Zaujímavé je, že na obaloch od týchto slúchadiel sem tam nájdete výkon vo Wattoch, ale hodnoty magnetickej indukcie sa pri nich zvy?ajne neuvádzajú.

                  Takže sa ne?udujte, že vy alebo Vaše deti sú pri ?astom používaní slúchatiek nervóznejšie, trpia boles?ami hlavy a pod. Informácie z výskumu týchto negatívnych dôsledkov sa skoro vôbec nezjavujú z pochopite?ných a najmä marketingových dôvodov v hlavných médiach. A v minimálnej miere v dokumentácii k týmto výrobkom.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
          
Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula