Nebezpe?né Geoanomálie pod Vašimi obydliami - ?o o nich viete
 
Pridané: 30.04.2015  
 

    GEOANOMÁLIE - MOŽNOSTI ICH MERANIA, REDUKCIE a  ELIMINÁCIE

  Máte problémy so spánkom?, Nedarí sa Vám v práci ? Ste malátny, nevysvetlite?ne unavený, nervózny?, Nevládzete tak ako kedysi?                           Chýba Vám vitalita vo všetkých oblastiach života?
Pravdepodobne je na prí?ine aj negatívne pôsobenie  Geoanomálií , Geopatogénnych zón (tzv. Dra?ích žíl známych v už v starej ?íne) na Váš organizmus.
      Existujú  jednoduché a popritom efektívne riešenia týchto problémov.                                       Nájdete ich v tomto ?lánku.

 Geopatogénne zóny (GPZ) -technicky správnejší výraz je /Geoanomálie/ sú jednoducho povedané  negatívne miesta, ktoré sa vyskytujú bu?:  bodovo , alebo v pásoch môžu prechádza? cez Vaše obydlie. Ke? sa negatívne GPZ vyskytujú na miestach, kde sa  dlhšie zdržiavate: napr. v spálni, alebo na pracovnom mieste, prípadne tam kde relaxujete,  pozeráte TV a pod. Tak potom môžu , po dlhšej dobe vznika? problémy so spánkom, pocity nadmernej únavy, podráždenoti, strata vitality, syndróm vyhorenia, depresívne stavy…) Dlhším pobytom na miestach v negatívnej GPZ sa môžu tieto problémy zhoršova?, alebo rozvinú?, prípadne skomplikova? Vaše už existujúce zdravotné ?ažkostí.  Na druhej strane existujú aj vyslovene pozitívne miesta, alebo zóny. Všeobecne sa nedá poveda?, že by platili najmä v panelákoch, domoch a kanceláriách nejaké pravidlá pre výskyt GPZ.Výskyt tzv. Geopatogénnych zón ovplyv?uje najmä miesto na ktorom je postavené obydlie, zmeny v štruktúre  zemského podložia ako sú napr. aj menšie tektonické zlomy, vrásnenia zemskej kôry a podzemné dutiny. Tiež aj silnejšie podzemné toky vody. A to až do h?bky nieko?ko sto metrov. Niektoré  inžinierske siete, kanalizácia, rozvody vody, plynu, elektriny majú tiež podobné negatívne ú?inky,   Ponúkame Vám  jednoduché a pritom efektívne  riešenia problémov, ktoré nájdete v ?lánku nižšie.   Pre podrobnejšie info o GPZ:  kliknite TU 

        Pozri tiež: Slovenský projekt merania Geoanomálií viac info TU

Postup merania:
Meranie  “Geopatogénnych zón” sa prevádza ty?kami v tvare L. Ty?ky v tvare L sa držia v ruke vodorovne s povrchom. Zóny sa v meraných priestorov ur?ujú pod?a reakcie ty?iek.  Potom sa na základe skúsenosti z predošlých meraní vylú?ia tzv. “falošne poplachy” – sú to také miesta,  zariadenia, alebo niektoré el. spotrebi?e nad ktorými vzniká totožná alebo podobná reakcia ako nad geopatogénnymi zónami.  A popritom to nie sú vyložene negatívne geopatogénne zóny. 

L-tycky-obrazok3

Podrobný postup merania a spôsob rušenia “GPZ” -->nájdete TU                            Pre ?alšie  informácie o “Geoanomáliách” ——> kliknite TU                                                                                 

 Jednoduché a efektívne riešenie problému po zameraní            (Spôsob merania GPZ: —–>kliknite TU )

1- Premiestnením nábytku v byte, dome, kancelárii, z miest  kde sa dlhšie zdržiavate  …mimo negatívnych miest. Niekedy sta?í presunú? postel alebo pracovný stôl s po?íta?om o 1-2 metre ?alej,  obráti? polohu tela pri spaní na opa?ná stranu … Vä?šinou pomôže aj zmena využívania miestností v byte.

2- Umiestnením rôznych  zariadení, ktoré bu? ?iasto?ne redukujú, alebo eliminujú pôsobenie negatívnej energie vo Vašom obydlí.

solenoid-2spojene
Schéma pôsobenia . Pasívneho solenoidu.

V praxi osved?ený a ú?inný prostriedok na redukciu (rušenie)  geopatogénnych zón je tzv. “Pasívny solenoid”. Je to valec z nevodivého materiálu ovinutý špeciálne upravenou medenou páskou. Zariadenie funguje   na elektromagnetickom princípe  ako harmonizátor prostredia a “reduktor negatívnych GPZ.” . Umiest?uje sa v obydlí na presné miesto  pod?a nameraných hodnôt GPZ.  Preto ho ani v rámci serióznosti neponúkame na hromadný predaj spôsobom “kúpte si ,  dajte ho kde chcete a vyrieši Vám to všetky problémy.”  Pri nesprávnom umiestnení môže by? ú?inok nulový. Pasívny solenoid je na rušenie geopatogénnych zón ú?innejší ako nieko?konásobne drahšie prostriedky a zariadenia ?i už napájané el. prúdom alebo nie. Navyše neprodukuje ?alší “Elektrosmog”.  

3- Použivame aj rôzne typy pyramídových konštrukcií na  použitie bu? v interiéri alebo v exteriéri (tiež aj univerzálne verzie). Na zákazku dodávame aj rôzne typy relaxa?ných pyramíd. Podrobnejšie informácie o týchto pyramídach nájdete koncom mesiaca v pripravovanom e-shope. 

pyramída-externa-ná?rty
ilustra?ný obrázok -pyramída- vhodné aj pre exteriér aj interiér, skuto?né    ve?kosti, uhly, rozmery  a pod.+iné  možnosti riešenia -individuálne pod?a potrieb zákazníka a nameraných hodnôt GPZ

4- Eliminácia ( rušenie ) geopatogénnych zón použitím individuálnych riešení Tento spôsob sa používa v prípade ak je negatívnymi zónami zasiahnutá ve?ká ?as? obydlia. ( Takýchto prípadov je ve?mi málo -cca 5% z doposia? meraných objektov). Pozn. Nie všetky problémy sa žia?  dajú úplne eliminova? a potom ostáva už iba posledné riešenie pres?ahova? sa na iné miesto alebo zmeni? pracovisko.

Cenník služieb: —–>Kliknite  TU  

?lánok prevzatý od jedného zo sponzorov tejto stránky: www.dracie-zily.sk