Dilata?no-tesniace polymérové asfaltové pásky pre opravy výtlkov ciest DUNAFLEX.
 
Pridané: 13.11.2018  
 
Dilata?no-tesniace polymérové asfaltové pásky pre opravy výtlkov ciest DUNAFLEX.
 
Pásky Dunaflex sú samolepiace polymérasfaltové dilata?no-tesniace bitúmenové pásky (pružné v rozsahu teplôt od -25°C po 124°C) plastelinovej koexistencie, ur?ené na trvácne, rýchle a spo?ahlivé opravy prasklín v asfaltových povrchoch ciest, resp. na spo?ahlivé utesnenie všetkých detailov pri výstavbe nových a opravách povrchov už existujúcich komunikácií. Naj?astejšie príklady použitia: - VERTIKÁLNE profilakticky pri pokládke nového asfaltu do spojov k existujúcej vrstve starých asfaltov, chodníkov, bo?né spoje s obrubníkmi, pri rekonštrukciách asfaltových povrchov po vyrezaní poškodených asfaltových kobercov, pri výmenách, alebo opravách porušených cestných povrchov a výtlkov. Naj?astejší rozmer pásky 30x8mm x10m,30x4mm x15m, - VODOROVNE dodato?ne na odstra?ovanie prasklín, trhlín v povrchoch ciest jednoduchým nenáro?ným prelepením asfaltovou páskou, napr. rozmeru 40x4mm x 15m a následným rozjazdením kolesami áut,vhodné aj pre odstra?ovanie záru?ných porúch: - spoje nových asfaltových povrchov s konštrukciami z iných materiálov - obrubníky a kanály, liatinové daž?ové vpuste, poklopy šácht a uzáverov - káblové šachty, hydranty - vjazdy na cestu - železni?né priecestia ... Popis: - Pásky DUNAFLEX sú flexibilné bitúmenové tesniace pásky, ktoré sú ur?ené na použitie v povrchových konštrukciách komunikácií, realizovaných teplými technologickými postupmi, pre vytvorenie spo?ahlivých, stálych, vodotesných spojov v liatych a valcovaných asfaltových povrchoch. Pásky majú jednostrannú samolepiacu úpravu pre ?ahšiu a presnejšiu aplikáciu na stávajúce povrchy a hrany. Zavalcovaním horúceho asfaltu (optimálna teplota 130 - 160 °C, minimálna 116 °C) dochádza nielen k nataveniu pásky ale aj k vytvoreniu pružného predpätia jej stla?ením v spoji. Použitie: - Pásky DUNAFLEX sú bitúmenové tesniace pásky s vysokou pružnos?ou, mäknúce pri vysokoteplotných technológiách, typických pre proces pokládky horúcich bitúmenových povrchov. Umož?ujú vytvori? spo?ahlivý a vodotesný spoj medzi starým studeným a novým horúcim asfaltovým povrchom. Polymér–modifikovaný bitúmen použitý pri výrobe týchto pások zvyšuje flexibilitu i teplotu tavenia, lepivos? a elasticitu aj pri nízkych teplotách. - Bitúmenové pásky môžu by? použité pre pozd?žne aj prie?ne spojenia asfaltových povrchov, ktoré boli položené v odlišnom ?ase alebo spoje s obrubníkmi, kanálmi, a pod. Sú mimoriadne vhodné na opravy trhlín a prasklín, nako?ko tu nevyžadujú teplý aplika?ný proces s náro?nou technológiou ale úplne sta?í povrch prasklín o?isti? a v priebehu pár minút pásku na vozovku nalepi? a necha? rozvalcova? kolesami áut = SPO?AHLIVOS? A KVALITA!