» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 
AlinaFup
Comilla
LutherBeado
La Primavera
karinex
Omsk
Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Faktory ovplyvnujuce cenu zateplenia budov
 
Pridané: 02.07.2013 Vytlačiť článok
 
Ako sa zorientovať v cenách a jednotkové ceny základných materiálov zatepľovacích systémov
 
 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk ,

Levanduľa lekárska priamo od pestovateľky: www.byvajme.sk/levandula  

Faktory ovplyvňujúce cenu zateplenia fasády


Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazny vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatepľovacími systémami.
Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového plášťa zhotoveného z kontaktného zatepľovacieho systému. Tieto sú dané typom budovy v závislosti na:

 1. výške budovy; pri požiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky použiť KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu; naviac pri použití minerálnovláknitých dosiek je potrebné použiť dvojnásobný počet rozperných kotiev vyplývajúci z potreby prikotvenia nielen tepelnoizolačných dosiek, ale následne aj výstužnej mriežky;
 2. podlažnosti; pri budovách s menším počtom podlaží na 1 m2 podlahovej plochy pripadá väčší podiel nákladov začiatku a ukončenia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s užívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch);
 3. konštrukčnej výške podlažia; čím je väčšia konštrukčná výška podlažia, tým bude aj väčšia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podlaží;
 4. na podiele plnej časti fasády; pri väčšom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzhľadom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie nižšie náklady na zateplenie; menšiu plochu je potrebné zatepliť aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe (nie je potrebné zatepliť štíty, ale je potrebné riešiť dilatáciu); pri väčšej ploche otvorových konštrukcií výrazne vzrastú náklady na ich výmenu a je potrebné zvážiť aj náklady súvisiace s výmenou oplechovania parapetov;
 5. ploche ostení a nadpraží otvorov dané veľkosťou otvorov a hĺbke osadenia otvorových konštrukcií;
 6. kvalite povrchu pôvodnej konštrukcie, rozsahu potreby vyrovnania a opráv povrchu pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa; pri drsných povrchoch je vyššia spotreba lepiacej malty.

 

Všetky vyššie uvedené plochy sa najpresnejšie stanovia podľa projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu realizáciu. Podľa nej sa vyhotoví výkaz výmer a nadväzne rozpočet, ktorý zohľadňuje ceny konkrétneho zatepľovacieho systému podľa cenníka. Započítané sú všetky doplnkové profily, tmely, ale aj vynútená vyššia spotreba materiálov voči uvažovanej spotrebe podľa vykázaných m2. Dĺžka rozperných kotiev narastá hrúbkou tepelnej izolácie a teda narastá aj cena kotvenia.Vyššia spotreba napr. výstužnej mriežky súvisí so zakladaním a prekrývaním výstužnej mriežky. Spotreba materiálu na vyhotovenie povrchovej úpravy vzrastá hrúbkou vrstvy a tá závisí na zvolenej veľkosti zrna plniva (1,5 až 3 mm). Náklady sa pre rovnaký kontaktný systém zateplenia menia aj v závislosti od zvolenej farby vonkajšieho povrchu. Ceny jednotlivých odtieňov sú rozdielne.

Návrh zatepľovacieho systému závisí aj od účelu využívania budovy. Pri vyššej úrovni vlhkostného namáhania je dôležité správne navrhnúť zatepľovacie systém zohľadňujúci difúziu vodnej pary. Vhodnejšie sú potom kontaktné zatepľovacie systémy s tepelnoizolačnou vrstvou na báze minerálnej vlny a povrchové vrstvy zo silikátových a minerálnych omietok. Pre budovy s vlhkými prevádzkami (napr. plavárne) je žiadúce uplatniť odvetrané zatepľovacie systémy.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatepľovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotoviteľa. Každý zhotoviteľ navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov apod. (režijné náklady). V súčasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov podľa lokality. Priame  náklady na materiál sa líšia veľmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe podľa certifikátu. Cena materiálov môže byť ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi. Cena jednotlivých komponentom je orientačne uvedená v tabuľke 1. Ak je cena zateplenia v jednotkových cenách stanovovaná objektívne, mala by sa pohybovať v rozpätí uvedenom v tabuľke 2.


Tabuľka č. 1: Orientačné jednotkové ceny základných materiálov kontaktných zatepľovacích systémov (CÚ 2000)
P.č.
Materiál
M.J.
Spotreba M.J. / m2
Sk / M.J.
1.
Lepiaca stierka
kg
6,0
18,60
2.
Penový polystyrén  PSE hr. 60 mm
m2
1,0
102,00
3.
Extrudovaný polystyrén XPS hr. 60 mm
m2
1,0
345,00
4.
Minerálnovláknité dosky  hr. 60 mm
m2
1,0
305,00
5.
Minerálnovláknité lamely hr. 60 mm
m2
1,0
235,00
6.
Minerálnovláknité dosky na zateplenie plochej strechy hr. 100 mm 
m2
1,0
399,00
7.
Sklotextilná výstužná mriežka
bm
1,1
50,00
8.
Tanierové rozperné kotvy dĺžky 115 mm
ks
4
24,00
9.
Tanierové rozperné kotvy dĺžky 155 mm
ks
4
32,00
10.
Tanierové rozperné kotvy dĺžky 175 mm
ks
4
36,00
11.
Akrylátová tenkovrstvová omietka
kg
0,3
60,00
 
Omietka škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,1
60,00
12.
Silikátová tenkovrstvová omietka základná
kg
0,3
93,00
 
Omietka silikátová škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,2
64,00
13.
Silikónová tenkovrstvová omietka základná
kg
0,15
100,00
 
Omietka Silikónová  -  škrábaná, štruktúra 2 mm
kg
3,2
71,50
14.
Minerálna tenkovrstvová základná omietka
kg
0,3
60,00
 
Omietka ušľachtilá škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,5
22,50
15.
Hydroizolácia – modifikované asf. pásy (1 vrstva)
m2
1,1
168,00
16.
Fólie  Fatrafol 810   hr. 1,5 mm   (do 1000 m2)
m2
1,1
259,00

Tabuľka č. 2: Orientačné náklady na zatepľovacie sytémy                                        
P.č.
Druh zatepľovacieho systému s rozlíšením vybraných komponentov
Cena v Sk/m2 obvodového plášťa
bez DPH
s 19% DPH
.
Odvetrané zatepľovacie systémy    
1.
- obklad z plastových lamiel
1000,- až 1300,-
1190,- až 1560,-
2.
- iné obkladové dosky
viac ako 2000,-
viac ako 2380,-
 
Kontaktné zatepľovacie systémy
 
 
1.
- s tepelnou izoláciou na báze     penového polystyrénu
950,- až 1200,-
1130,- až 1430,-
2.
- s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny
1150,- až 1350,-
1370,- až 1610,-

Ceny uvedené v tabuľke č. 2 sú stanovené ako informatívne na základe viacerých projektov a sú tvorené cenovými pravidlami pri stanovovaní ZRN. V uvedených cenách sú započítané aj kompletáž a VRN.


Poznámka:
Faktory ovplyvňujúce cenu zateplenia fasády boli prevzaté z publikácie Sternová a kol. Zatepľovanie obvodových plášťov budov.Bratislava:Eurostav, 2002
Zdroj:

Faktory ovplyvňujúce cenu zateplenia fasády


Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazny vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatepľovacími systémami.
Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového plášťa zhotoveného z kontaktného zatepľovacieho systému. Tieto sú dané typom budovy v závislosti na:

 1. výške budovy; pri požiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky použiť KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu; naviac pri použití minerálnovláknitých dosiek je potrebné použiť dvojnásobný počet rozperných kotiev vyplývajúci z potreby prikotvenia nielen tepelnoizolačných dosiek, ale následne aj výstužnej mriežky;
 2. podlažnosti; pri budovách s menším počtom podlaží na 1 m2 podlahovej plochy pripadá väčší podiel nákladov začiatku a ukončenia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s užívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch);
 3. konštrukčnej výške podlažia; čím je väčšia konštrukčná výška podlažia, tým bude aj väčšia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podlaží;
 4. na podiele plnej časti fasády; pri väčšom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzhľadom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie nižšie náklady na zateplenie; menšiu plochu je potrebné zatepliť aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe (nie je potrebné zatepliť štíty, ale je potrebné riešiť dilatáciu); pri väčšej ploche otvorových konštrukcií výrazne vzrastú náklady na ich výmenu a je potrebné zvážiť aj náklady súvisiace s výmenou oplechovania parapetov;
 5. ploche ostení a nadpraží otvorov dané veľkosťou otvorov a hĺbke osadenia otvorových konštrukcií;
 6. kvalite povrchu pôvodnej konštrukcie, rozsahu potreby vyrovnania a opráv povrchu pôvodnej konštrukcie obvodového plášťa; pri drsných povrchoch je vyššia spotreba lepiacej malty.

 

Všetky vyššie uvedené plochy sa najpresnejšie stanovia podľa projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu realizáciu. Podľa nej sa vyhotoví výkaz výmer a nadväzne rozpočet, ktorý zohľadňuje ceny konkrétneho zatepľovacieho systému podľa cenníka. Započítané sú všetky doplnkové profily, tmely, ale aj vynútená vyššia spotreba materiálov voči uvažovanej spotrebe podľa vykázaných m2. Dĺžka rozperných kotiev narastá hrúbkou tepelnej izolácie a teda narastá aj cena kotvenia.Vyššia spotreba napr. výstužnej mriežky súvisí so zakladaním a prekrývaním výstužnej mriežky. Spotreba materiálu na vyhotovenie povrchovej úpravy vzrastá hrúbkou vrstvy a tá závisí na zvolenej veľkosti zrna plniva (1,5 až 3 mm). Náklady sa pre rovnaký kontaktný systém zateplenia menia aj v závislosti od zvolenej farby vonkajšieho povrchu. Ceny jednotlivých odtieňov sú rozdielne.

Návrh zatepľovacieho systému závisí aj od účelu využívania budovy. Pri vyššej úrovni vlhkostného namáhania je dôležité správne navrhnúť zatepľovacie systém zohľadňujúci difúziu vodnej pary. Vhodnejšie sú potom kontaktné zatepľovacie systémy s tepelnoizolačnou vrstvou na báze minerálnej vlny a povrchové vrstvy zo silikátových a minerálnych omietok. Pre budovy s vlhkými prevádzkami (napr. plavárne) je žiadúce uplatniť odvetrané zatepľovacie systémy.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatepľovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotoviteľa. Každý zhotoviteľ navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov apod. (režijné náklady). V súčasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov podľa lokality. Priame  náklady na materiál sa líšia veľmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe podľa certifikátu. Cena materiálov môže byť ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi. Cena jednotlivých komponentom je orientačne uvedená v tabuľke 1. Ak je cena zateplenia v jednotkových cenách stanovovaná objektívne, mala by sa pohybovať v rozpätí uvedenom v tabuľke 2.
Tabuľka č. 2: Orientačné náklady na zatepľovacie sytémy                                        


 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia