» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Odstránenie vlhkostí a plesní
 
Pridané: 31.08.2011 Vytlačiť článok
 
Všeobecné smerovanie tepelnej ochrany budov na nepriedušné zatep?ovacie systémy prináša už aj na Slovensku mnohé, pred tým nepoznané negatívne efekty. V starých bytoch, kde desa?ro?ia neboli problémy s ples?ou sú ich majitelia zasko?ení...
 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

Odstránenie vlhkosti a plesní doskami PROMATECT-MC

 

Všeobecné smerovanie tepelnej ochrany budov na nepriedušné zatep?ovacie systémy prináša už aj na Slovensku mnohé, pred tým nepoznané negatívne efekty. V starých  bytoch, kde desa?ro?ia neboli problémy s ples?ou sú ich majitelia zasko?ení. Investovali do úspory energie a pritom získali hygienický problém.  Už len samotná  výmena okien za nové tesné okná môže spusti? proces kondenzovania vodných pár. Aj v prípade novostavieb sú problémy s vlhkos?ou a ples?ou. Okrem iného je nosite?om problému zabudovaná vlhkos?.

?ím je doska „ PROMATECT-MC“ výnimo?ná? Je extrémne ?ahká a pórovitá. Objem pórov ?iní  85-90%. Dôsledkom  sú vynikajúce izola?né vlastnosti, ale aj aktívna kapilarita. Dosky vsakujú vodu ako „špongia“. Jeden meter štvorcový dosky hrúbky 25 mm je schopný nabra? viac než 20 litrov vody.

Použite kalciumsilikátových dosiek na riešenie problémov vlhkých stien nie je žiadnou novinkou. Zahrani?né skúsenosti sa po?ítajú na desa?ro?ia. Revitalizovali sa mnohé historické budovy, rodinné domy, ale aj panelové sídliská, napríklad v Dráž?anoch.

Všeobecné informácie

PROMATECT-MC je systémová stavebná doska z ?ahkého kalciumsilikátu, ktorý je synteticky vyrobený z prírodných látok. Základné zložky na výrobu sú prírodný kremi?itý piesok a vápno, ktoré po zmiešaní s vodou vytuhnú v autokláve za pôsobenia sýtej pary.

PROMATECT-MC je ekologický a zdravotne neškodný, ?o preukázali testy Inštitútu pre stavebnú biológiu v Rosenheime.

PROMATECT-MC Vám pomôže rýchlo, jednoducho a efektívne

§         šetri? energiu

§         navždy odstráni? plese?

§         ihne? po sanácii znovu používa? priestory

§         vytvori? prirodzenú klímu

Pri porovnávaní s inými systémami treba ma? na zreteli aj ?alšie výhody dosiek PROMATECT-MC

§         možnos? zabudovania aj v obývaných priestoroch

§         rýchle zhotovenie bez dlhých technologických prestávok

§         sanáciou sa zárove? vytvoria rovné povrchy bez potreby ?alších úprav

 

PROMATECT-MC je vysoko ú?inný v prípadoch, ke? steny boli nesprávne alebo nedostato?ne zateplené, ?o spôsobilo prevlhnutie. Prí?inu vlhnutia stien je potrebné v jednotlivých prípadoch da? posúdi? odborníkovi. Pri mechanických poškodeniach (napríklad presakovanie vody z poškodeného potrubia, porušenie daž?ových zvodov, defektná hydroizolácia, trhliny na fasáde) je potrebné v prvom rade odstráni? tieto poškodenia. Následné vysušenie vlhkých stien obkladom doskami PROMATECT-MC sa podstatne  urýchli.

Pri sanácii starých objektov, drevených trámových stropov,  hrazdených stien a podobne, sa spájajú stavebné hmoty rôznych teplotných a vlhkostných parametrov (roz?ažnos?, nasiakavos? a pod.). V takých prípadoch je potrebné navrhnú? dodato?né konštruk?né opatrenia s cie?om minimalizova? trhliny v obklade (dilatácie, presie?kovanie).

PROMATECT-MC je vhodný pre trvalé odstránenie orosovanie vnútorného povrchu vonkajších múrov, a s tým spojených problémov, ako zápach, rozdrobenie vnútornej omietky, rast plesní, odúvanie tapiet  a v neposlednom rade mnohých vážnych zdravotných problémov.

V objektoch, kde z estetických dôvodov alebo z dôvodov pamiatkovej ochrany nie je možné vonkajšie zateplenie umož?uje PROMATECT-MC zlepši? teplotechnické vlastnosti obvodových konštrukcií s významným prínosom k tepelnej ochrany budovy. Dosiahnutý tepelný odpor je závislý od zloženia steny a od hrúbky obkladových dosiek PROMATECT-MC. Spracovanie teplotechnického výpo?tu sa odporú?a zveri? odborníkovi.

Sú?inite? tepelnej vodivosti (l) dosiek PROMATECT-MC je len 0,053 W.m-1.K-1  . To znamená, že tepelné straty tehlovej steny hrúbky 240 mm sa vnútorným obkladom doskami PROMATECT-MC hrúbky len 25 mm zníži zhruba na polovicu.

Montáž

Nalepenie dosiek na stenu zvládne svojpomocne každý šikovnejší domáci majster. Avšak je potrebné sa vyvarova? systémových chýb, najmä použi? originálne lepidlo a správnu povrchovú úpravu

1. Obhliadka

Pred za?atím sana?ných prác je potrebné sa uisti?, že premo?enie muriva nie je spôsobené mechanickým poškodením stavby. Ide najmä o preskúmanie tesností hydroizolácií, tesnosti potrubí, daž?ových zvodov,  trhlín v murive a podobne. Zistené chyby je potrebné  odstráni?.

2. Príprava povrchov

§         Odstráni? staré tapety a nátery.

§         Odstráni? poškodené ?asti omietky.

§         Vyškraba? trhliny v omietke.

§         Nerovnosti opravi? alebo steny celoplošne omietnu?.

§         Vhodná je vápenná alebo vápennocementová omietka.

3. Rezanie a opracovanie

Požadovaný rozmer nazna?i? priamo na dosku a odreza? pílou. Na rezanie sa používa napríklad okružná píla s odsávaním, ale je možné použi? aj iné vhodné elektrické alebo ru?né náradie.

Priamo do dosiek sa môžu pred montážou vyreza? otvory napríklad pre elektrické montážne krabice alebo na prestupy rôznych technologických vedení.

Oblúky je potrebné vysklada? z úzkych pásov so skosenými hranami.  Po nalepení sa hrany stiahnu rašp?ou a pomocou lepidla sa oblúk vyrovná do hladka.

4. Lepenie

Podklad musí by? dostato?ne nosný, o?istený od prachu a ne?istôt, zbavený všetkých paronepriepustných vrstiev a nepevných  ?astí. Lepidlo MC-Klebespachtel sa môže nanies? aj na mierne vlhký podklad, ale vlh?enie podkladu pred lepením nie je potrebné.

Lepidlo MC-Klebespachtel rozmieša? pomalobežným miešadlom na homogénnu hmotu. Na jedno 25kg vrece sa pridá 7,5 l ?istej vody. Lepidlo sa nanáša na stenu zubatou stierkou a nanáša sa aj na hrany dosiek. Dosky sa za?ínajú lepi? na stenu v spodnom rade. Dobre sa pritla?ia a vyrovnajú pomocou vyrovnávacej laty. Vo zvislom smere sa dosky kladú na väzbu tak, aby sa nevytvárali krížové škáry.

Pri rovnom povrchu sa lepidlo bez predvlh?enia nanesie celoplošne na stenu zubatou stierkou. Dosky sa hne? lepia na lepidlo dostato?ným pritla?ením.

Ak je pred samotným lepením potrebné povrch dorovna?, jednoducho sa zamieša lepidlo a povrch sa prešpacht?uje. Po vytuhnutí lepidla sa pokra?uje v práci.

Pri nerovnom povrchu, napríklad pri nahrubo o?istenom nerovnom murive, sa povrch môže omietnu? paropriepustnou omietkou a po vytvrdnutí sa dosky celoplošne prilepia lepidlom MC-Klebespachtel.

Druhou možnos?ou je lepenie na neomietnutý povrch obvodovým prilepením dosiek.

Na styk dosiek sa vždy nanesie tenká vrstva lepidla. Tým sa vyplnia medzierky medzi doskami, ktoré vznikajú napríklad nepresným rezom. Lepidlo vytla?ené zo škáry sa hne? po vyrovnaní dosiek stiahne hladkou stierkou.

5. Povrchová úprava

Povrchová úprava sa môže aplikova? už 24 hodín po nalepení dosiek. Vzh?adom na funk?nos? systému založenom na kapilarite a paropriepustnosti sa môže použi? iba vhodná povrchová úprava, ktorá tieto vlastnosti neobmedzí. Môžu sa použi? nátery, stierky, omietky a tapety, ktoré sú paropriepustné.

Vhodné sú nátery vápenné, silikónové a silikátové bez difúzneho odporu (vi? technické informácie výrobcov).  Disperzné nátery akrylátové, PVAC a podobné sú nevhodné!

Lepidlom MC-Klebespachtel je vhodné zarovna?, prestierkova? a zahladi? celú plochu. V prípade náro?nejších aplikácií je vhodné do stierky vloži? sklolaminátovú výstužnú mriežku a zahladi?. Tým sa dá zabráni? vzniku trhlín alebo mechanickému poškodeniu. Pre jemnejšiu štruktúru odporú?ame použi? MC-Klebespachtel s jemným zrnom. Môžu sa aplikova? minerálne omietky a nástreky s ve?mi nízkym difúznym odporom.

Tapety sú vhodné napríklad zo sklenej tkaniny. Pri ich nátieraní farbou opä? dáva? pozor na vlastnosti náteru. Plastové tapety a fólie sú nevhodné. Povrchy na báze prírodných organických materiálov (napr. papierové a pilinové tapety a rôzne rohože) môžu by? vhodným prostredím pre rast plesní a ich použitie je potrebné zváži?.

Za ur?itých podmienok je možné ?as? steny obloži? keramickým obkladom.

Izolácia pod vykurovacie systémy

Dosky PROMATECT-MC sú výborným podkladom pod stenové  vykurovacie systémy.  Napríklad elektrické vykurovacie rohože

Dosky sa nalepia bežným spôsobom lepidlom MC-Klebespachtel a navyše sa pripevnia aj tanierovými hmoždinkami. Po nalapení sa dosky prestierkujú a zubatou stierkou sa zdrsní povrch vo vodorovnom smere. Lepidlo sa nechá 2-3 dní vytvrdnú?. Potom sa namontuje vykurovací systém. Na rozvody sa nanesie vápennocementová malta. Dosky zadržia teplo v miestnosti. Malta po prehriatí funguje ako ve?koplošný žiari?.

Záver

Už len lokálne nalepenie dosiek PROMATECT-MC na najviac postihnuté miesta prinášajú podstatné zlepšenie. Napríklad v mieste prekladov a betónového venca sa nalepí pás šírky 500 mm (250 mm).  Tým sa podstatne obmedzí vplyv tepelných mostov a zastaví sa tvorbe plesní. 

 

Aplikácia dosiek je dobrou ?innos?ou pre malých živnostníkov v stavebníctve. V prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte zástupcu výrobcu.

 

Podrobnejšie informácie sú na http://www.promat.sk/mc/mc.htm

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia