» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Existujú neprekonate?né dvere?
 
Pridané: 17.11.2011 Vytlačiť článok
 
Je mnoho spôsobov ako uzamknuté dvere prekona?. Len jeden spôsob je však neprekonate?ný...
 


Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 Je mnoho spôsobov ako uzamknuté dvere prekona?. Len jeden spôsob je však neprekonate?ný.

   Štatistika je neúprosná. Na Slovensku dochádza každých 30 minút k vlámaniu do bytu, ?i rodinného domu. Cez de?, ?i v noci, po?as pracovného d?a, ?i cez víkend. A skuto?nos? je taká, že dokonca nezáleží, ?i sme doma, ?i nie. Každých 30 minút, a to najmä cez naše vstupné dvere. 

A naše vstupné dvere majú len dve možnosti výsledku: bu? ma ochránia, alebo neochránia a lupi? sa cez ne dostáva ku nám dovnútra a kradne pod?a svojho výberu. Na našom trhu sa v poslednej dobe s dverami ozna?ovanými ako „bezpe?nostné“ akoby vrece roztrhlo. Farebné inzeráty nás lákajú po?tom istiacich bodov, najlepšou cenou, ?i ozna?ením ako najpredávanejšie. Ako sa v tejto plejáde zorientova?, pod?a ?oho sa rozhodnú??

   Existuje teória: vstupné dvere môžu by? bu? oby?ajné – bežné, bezpe?nostné – ktoré sa len tak volajú, alebo neprekonate?né – ktoré môj majetok skuto?ne ochránia. A ako sa z teórie stáva realita? Predsa overením, skúškou. S prekonanými oby?ajnými dverami, ale žia? aj tými ozna?ovanými ako „bezpe?nostné“ sa stretávame. Ale akou skúškou overi? neprekonate?nos? dverí ?

   Tu je len jediná možnos? – tá najtvrdšia. Skuto?ným klasickým delom. A tak sa aj stalo. V priestoroch opusteného kame?olomu, sa ved?a seba postavili troje dvere. Oby?ajné, bežné bezpe?nostné a dvere Adlo. Na dôvody, ktoré viedli k tomuto testu, sme sa spýtali konate?a spolo?nosti ADLO - bezpe?nostné dvere, Ing. Jozefa Adame: „ Na Slovensku sú beztrestne predávané dvere ozna?ované ako bezpe?nostné, ktoré v skuto?nosti žiadnu ochranu vo?i vlámaniu majite?ovi neposkytnú. Ich odolnos? je dokladovaná certifikátmi neznámeho pôvodu, ?i iných výrobkov. Pri laickom vonkajšom poh?ade takéto dvere ve?akrát pôsobia dôveryhodne. Takto sú zákazníci ?asto uvádzaní do omylu, ktorý však máva fatálne následky, po ich prekonaní bežným náradím. Preto sme sa rozhodli spravi? unikátny test odolnosti, ktorý bol zrejme naposledy používaní pri útokoch na brány stredovekých hradov.“

   Troje dvere boli riadne osadené do príslušnej zárubne, tá bola uchytená pod?a predpisov každého výrobcu, odskúšala sa ich funk?nos? otvárania. Napokon sa všetky riadne uzamkli tak, ako sa majú. Plne funk?ná replika dela sa umiestnila a ukotvila do vzdialenosti asi 30 metrov od dverí a zamierilo sa na stred prvých dverí. Za dodržiavania maximálnej bezpe?nosti, sa delo nabilo plnou dávkou pušného prachu, za ktorým nasledovala masívna odliata gu?a priemeru 40 mm s hmotnos?ou nieko?kých kilogramov. Na povel zaznel prvý ohlušujúci výstrel, ktorý dup?ovala ozvena okolitých lesov, obrovský kúdol dymu po výbuchu zaplnil kame?olom. Po jeho rozplynutí a povele umož?ujúcom už vo?ný pohyb divákov, mohli prítomní vidie? v oby?ajných dverách presný otvor po guli, ako vyrezaný pod?a šablóny. Gu?a preletela cez dvere ako nôž mäkkým maslom.

   Po opätovnom nabití a zamierení na druhé z dverí, ktoré sa bežne predávajú na našom trhu s ozna?ením bezpe?nostné, nasledoval rovnako ohlušujúci výstrel. Po zdvihnutí sa dymu vypukol smiech prítomných, nako?ko dvere ležali na zemi, s rovnakou dierou, ako predchádzajúce, ale aj s celou zárub?ou ! Vy?nievali z nej len vykrivené skrutky, ktoré dodávate? dodáva na jej ukotvenie do steny. Navyše, cez dieru bolo vidite?né vnútorné zloženie dverí – a to tenký pliešok prilepený na papieri!

   Ako tretie prišli na rad štandardné bezpe?nostné dvere ADLO. Rovnaký výstrel posunul celé dvere aj s mohutnou zárub?ou a stojanom dozadu, no nebolo vidie? poškodenie kamennej steny za dverami od gule, ako v oboch predchádzajúcich prípadoch. Dvere zostali na?alej pevne uzamknuté. Až pri obhliadke sa zistilo, že gu?a, po náraze v tvare polmesiaca, zostala uviaznutá medzi oce?ovými plat?ami dverí. Po vychladnutí sa vybrala von a na prekvapenie prítomných sa dvere po?ahko mohli odomknú?, otvori? a znova uzamknú?. Po tom, ?o si splnili svoju úlohu, zostali teda na?alej plne funk?né a neprekonané.

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia